Μενού

Οι Δραστηριότητες του Συνεταιρισμού


Κύρια δραστηριότητα του Συνεταιρισμού είναι η συγκέντρωση, φύλαξη, εμπορία και προώθηση του ελαιολάδου που παράγουν τα μέλη του. Ο Συνεταιρισμός χάρη στις συστηματικές προσπάθειες της Διοίκησης και των μελών του διαθέτει το ελαιόλαδο που συγκεντρώνεται για κοινή διαχείριση σε πελάτες που έχουν συμφωνηθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας και παράλληλα προσπαθεί να διαθέτει ποσότητες ως τυποποιημένο ελαιόλαδο υψηλών ποιοτικών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Στο πλαίσιο αυτό συγκεντρώνει και τυποποιεί ελαιόλαδο ΠΟΠ Καλαμάτας, βιολογικό και συμβατικό.

Ο ΑΕΣ Νηλέας συντονίζει, παρακολουθεί της καλλιεργητικές παρεμβάσεις των παραγωγών μελών σε όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας, συλλέγει το παραχθέν ελαιόλαδο και το αποθηκεύει σε ιδιόκτητες δεξαμενές.
Ο Συνεταιρισμός, εκτός από τη συλλογή και προώθηση του ελαιολάδου που αποτελεί και το κύριο προϊόν, βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού και για συγκέντρωση μικρής ποσότητας επιτραπέζιας ελιάς.

Ο ΑΕΣ ΝΗΛΕΑΣ στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών και για την ενίσχυση της πολιτικής του αναφορικά με το περιβάλλον, έχει συμμετάσχει (και συνεχίζει να συμμετέχει) σε ευρωπαϊκά προγράμματα ως πεδίο εφαρμογής αλλά και ως εταίρος. Το αντικείμενο των προγραμμάτων αφορά την ελαιοκαλλιέργεια, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της γεωργίας.

Επιπλέον ασκεί υπηρεσίες υλοποίησης και συντονισμού της ετήσιας δακοκτονίας που διενεργείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη Δημοτική Κοινότητα Χώρας και το Δημοτικό Διαμέρισμα Μεταξάδας.

Κατά συνέπεια, ο Συνεταιρισμός για την επίτευξη των καταστατικών των σκοπών και στόχων λαμβάνει πρωτοβουλίες και αναπτύσσει δραστηριότητες για την υποστήριξη, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ελαιοπαραγωγών – μελών του.

Επιμέρους διαχρονικοί στόχοι των δραστηριοτήτων αυτών είναι α) Η ελαχιστοποίηση της διατάραξης του εδάφους για συνεχή βελτίωση της γονιμότητάς του με σκοπό την αειφορία του. β) Η ισόρροπη θρέψη και φυτοπροστασία με τις απολύτως απαραίτητες επεμβάσεις, με προτεραιότητα στη βιολογική αντιμετώπιση προκειμένου να διασφαλιστεί η ελάχιστη επιβάρυνση στο περιβάλλον και η άριστη ποιότητα του τελικού προϊόντος. γ) Η ισόρροπη άρδευση των δέντρων σύμφωνα με τις ανάγκες τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ταυτοχρόνως και η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. δ) Η ελαχιστοποίηση γενικά των αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον από τις γεωργικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή των προϊόντων μας (διαχείριση ρύπων πχ ανακύκλωση συσσωρευτών ορυκτελαίων κτλ), ε) η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή νέων παραγωγών σε αειφορικές πρακτικές και στ) διαφύλαξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής.

Κατ επέκταση η πολιτική του Νηλέα είναι, μέσα από το σύστημα ολοκληρωμένης/περιβαλλοντικής διαχείρισης η σταδιακή μεταστροφή προς τη βιολογική γεωργία όπου αυτό κρίνεται εφικτό.

Στις πρωτοβουλίες αυτές εντάσσεται και το παρόν πρόγραμμα στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) 611/2014 που σκοπεύει, μέσα από την εμπειρία που έχει ήδη αποκτήσει, να αναβαθμίσει τον ελαιοκομικό τομέα στην περιοχή της Χώρας Τριφυλία και της δυτικής Μεσσηνίας ευρύτερα.


Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Αγίου Δημητρίου 26, Χώρα Μεσσηνίας, ΤΚ 24600

Τηλέφωνο
27630-31023

Email
opnileas@yahoo.gr

© 2022 Ο.Π ΝΗΛΕΑΣ