Μενού

Οργάνωση Παραγωγών


Ο Αγροτικός Ελαιοπαραγωγικός Συνεταιρισμός Νηλέα (ΑΕΣ Νηλέας) αναγνωρίστηκε από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, με την υπ’ αριθμ. 10989/2.01.2021 απόφαση ως Οργάνωση Παραγωγών κατά την έννοια του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 της Επιτροπής για τον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών και σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 397/18265/16.02.17 απόφαση του ΥΠΑΑΤ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η Οργάνωση Παραγωγών (ΟΠ) που συνέστησαν οι ελαιοπαραγωγοί – μέλη του ΑΣ Νηλέα, αποτελούνταν αρχικά από τριάντα (30) ελαιοπαραγωγούς με περίπου 1.500 στρέμματα και μέση παραγωγή ελαιολάδου 160 τόνους.

Σήμερα και με βάσει της τελευταίες αλλαγές η Οργάνωση αποτελείται από τριάντα τρείς (33) ελαιοπαραγωγούς-μέλη του συνεταιρισμού με συνεχή ανοδική τάση.

Η Οργάνωση Παραγωγών λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού Λειτουργίας της ΟΠ, του Καταστατικού του ΑΕΣ Νηλέα, και της κείμενης νομοθεσίας.

Η βασική πολιτική της ΟΠ συνοψίζεται στην επιδίωξη του μέγιστου οικονομικού αποτελέσματος για τον παραγωγό ώστε να έχει κίνητρο να ασχολείται με την ελαιοκαλλιέργεια, λαμβάνοντας ταυτόχρονα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να επιτυγχάνεται η ελάχιστη διατάραξη του περιβάλλοντος. Διαχρονικοί στόχοι του Νηλέα αποτελούν η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, η παραγωγή προϊόντων χωρίς χημικά υπολείμματα, με άριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας.

Η Οργάνωση Παραγωγών (ΟΠ) Ελαιολάδου του ΑΕΣ Νηλέα έχει ως ανώτατο όργανο την Ειδική Γενική Συνέλευση που απαρτίζεται από όλους τους παραγωγούς που είναι μέλη της ΟΠ. Η Ειδική Γενική Συνέλευση εκλέγει την Διαχειριστική Επιτροπή (ΔΕ) της ΟΠ που αποτελείται από 3 μέλη.

Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής εκλέγουν μεταξύ τους τον πρόεδρο (Διαχειριστή) της. Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την ΟΠ Ελαιολάδου & Επιτραπέζιας Ελιάς και τη Διαχειριστική Επιτροπή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Η τρέχουσα σύνθεση της Δ.Ε είναι η εξής:

– Κόκκινος Γεώργιος – Πρόεδρος
– Δημητρακόπουλος Παναγιώτης – Μέλος
– Κορωνιός Χρήστος – Μέλος


Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Αγίου Δημητρίου 26, Χώρα Μεσσηνίας, ΤΚ 24600

Τηλέφωνο
27630-31023

Email
opnileas@yahoo.gr

© 2022 Ο.Π ΝΗΛΕΑΣ